Hoe open source zijn taalmodellen?

Door: Jaap

01 maart 2024

Blog

Het gaat veel over taalmodellen. Gemini, GPT4, Mistral Large, Llama2 en ga maar door. De lijst wordt alleen maar langer. Google introduceerde ondertussen ook weer een nieuw taalmodel, Gemma. Waarom een nieuwe? In tegenstelling tot Gemini is deze open source.

Die claim dat het open source is, die kom je wellicht vaker tegen. Meta claimt bijvoorbeeld dat hun model (Llama2) open source is. Maar wat betekent het als een model open source is. En, is de claim open source te zijn wel juist? Kom, we duiken erin!

Wat betekent open source?

Open source software, waarvan de broncode voor iedereen toegankelijk is, staat centraal in een cultuur van transparantie, samenwerking en innovatie. Dit concept stelt iedereen in staat om de code in te zien, te gebruiken en aan te passen. Het is een benadering die al decennia lang wordt toegepast in projecten zoals Linux, WordPress en Wikipedia, die de kracht van open source in de praktijk tonen.

Voor- en nadelen van open source

Open source is meer dan alleen toegang tot code; het is een filosofie. Maar zoals bij elke filosofie zijn er zowel voor- als nadelen. Aan de positieve kant biedt het ongekende vrijheid en controle, samen met de mogelijkheid tot gratis gebruik en aanpassing. Aan de andere kant kan het leiden tot uitdagingen op het gebied van ondersteuning, veiligheid en een hogere instapdrempel voor nieuwe gebruikers.

Open source versus closed source (Proprietary Software)

Tegenover open source staat closed source (proprietary software), waarbij de toegang tot de broncode beperkt is en vaak onderworpen is aan licentiekosten. Proprietary software kan voordelen bieden zoals professionele ondersteuning en geavanceerde functies, maar dit gaat ten koste van flexibiliteit en transparantie.

Open source in de praktijk

In de praktijk heeft het open source model zich bewezen als een krachtige motor voor innovatie, vooral binnen de ontwikkeling van taalmodellen. Het faciliteert samenwerking, versnelt de innovatiecyclus en maakt cutting-edge technologie toegankelijk voor een breder publiek.

Zijn taalmodellen wel open source?

De claim dat een taalmodel open source is, is een die kritisch moet worden bekeken. Zo claimt Meta dat hun taalmodel open source is, maar uit een vergelijking blijkt het verre van waar te zijn. In feite is het een van de meest gesloten taalmodellen. ChatGPT scoort hier nog slechter, al claimen ze niet per se open source te zijn.

In een artikel van de Correspondent wordt uitgelegd dat het gaat om reputatie. Je scoort punten in de community als je claimt open source te zijn. Ook al ben ja dat niet.

De mate van openheid van Gemma, het nieuwe model van Google, is nog niet bekend. Hiervoor is nieuw onderzoek nodig.

Moeten taalmodellen open source zijn?

Persoonlijk vind ik het principe achter open source aansprekend. In mijn ervaring wegen de nadelen niet op tegen de voordelen en is het een goede manier om kennis en kunde in te zetten voor een breed publiek. Maar met taalmodellen is dat een ander verhaal, daar zitten risico’s aan die we misschien niet goed in beeld hebben of krijgen. Daarom heb ik ChatGPT en Gemini gevraagd hierover mee te denken. Ik heb deze prompt gebruikt voor beide:

“Ik wil dat je meedenkt als filosoof en argumenten bedenkt voor en tegen het open source zijn van taalmodellen.”

Gemini

Argumenten voor open source taalmodellen:

1. Toegankelijkheid en democratisering:

Open source maakt taalmodellen toegankelijk voor een breder publiek, inclusief onderzoekers, ontwikkelaars en individuen met beperkte middelen. Dit bevordert democratisering van AI-technologie en verlaagt de drempel voor innovatie.
Door open source te zijn, kunnen taalmodellen worden aangepast en geoptimaliseerd voor diverse talen en gebieden, waardoor ze relevanter worden voor een bredere community.

2. Transparantie en controle:

De openheid van de broncode bevordert transparantie over de werking van taalmodellen. Dit vergroot het publieke begrip van AI en maakt het mogelijk om ongewenste vooringenomenheid of fouten te identificeren en te corrigeren.
Gebruikers hebben meer controle over de toepassing van taalmodellen en kunnen deze aanpassen aan hun specifieke behoeften en ethische normen.

3. Versnelde innovatie en samenwerking:

Open source stimuleert collectieve intelligentie en samenwerking. Ontwikkelaars kunnen samenwerken aan de verbetering van taalmodellen, waardoor de ontwikkeling sneller verloopt en innovatie wordt bevorderd.
De open uitwisseling van kennis en code bevordert cross-fertilisatie tussen verschillende disciplines en onderzoeksgebieden, wat kan leiden tot nieuwe en onverwachte toepassingen van taalmodellen.

4. Ethische verantwoordelijkheid:

Open source maakt het mogelijk om ethische aspecten van taalmodellen te bespreken en te bewaken. De gemeenschap kan samenwerken om te zorgen voor verantwoorde ontwikkeling en gebruik van deze technologie.
Openheid bevordert diversiteit en inclusie in de ontwikkeling van taalmodellen, waardoor het risico op blinde vlekken en onbedoelde schade wordt verkleind.

Argumenten tegen open source taalmodellen:

1. Intellectueel eigendom en misbruik:

Bedrijven en organisaties die investeren in de ontwikkeling van taalmodellen, lopen het risico dat hun intellectueel eigendom wordt gekopieerd of misbruikt. Dit kan de motivatie om te innoveren remmen.
De openheid van de broncode kan leiden tot kwaadaardige toepassingen van taalmodellen, zoals het verspreiden van desinformatie of het creëren van deepfakes.

2. Kwaliteitscontrole en bugs:

Open source software kan leiden tot een wildgroei aan varianten en versies van taalmodellen, wat de kwaliteitscontrole bemoeilijkt.
De verantwoordelijkheid voor het opsporen en corrigeren van bugs ligt bij de gehele community, wat kan leiden tot vertragingen en inefficiëntie.

3. Beveiliging en privacy:

Open source code kan kwetsbaarheden bevatten die hackers kunnen exploiteren om gevoelige data te stelen of systemen te saboteren.
De openheid van de broncode kan privacyrisico’s met zich meebrengen, doordat details over de trainingsdata en het modelpubliek bekend worden.

4. Commerciële belangen en concurrentie:

Bedrijven die taalmodellen commercieel willen exploiteren, kunnen terughoudend zijn om hun code open te stellen. Dit kan de concurrentie belemmeren en innovatie vertragen.
De open source ontwikkeling van taalmodellen kan leiden tot een “race to the bottom”, waarbij bedrijven zich focussen op het minimaliseren van kosten in plaats van het maximaliseren van kwaliteit en veiligheid.

Conclusie:

De keuze om taalmodellen open source te maken is complex en er zijn zowel voor- als nadelen te overwegen. De beslissing hangt af van diverse factoren, zoals de beoogde toepassing van het model, de ethische verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars en de bredere maatschappelijke context.

Het is belangrijk om een open en transparante discussie te voeren over de implicaties van open source taalmodellen, zodat we tot een verantwoorde en duurzame ontwikkeling van deze technologie kunnen komen.

ChatGPT

Als filosoof kunnen we de kwestie van open source taalmodellen benaderen vanuit verschillende ethische, epistemologische en sociale perspectieven. Hier volgen enkele argumenten voor en tegen het open source maken van taalmodellen:

Argumenten vóór Open Source Taalmodellen:

Democratisering van Kennis:

Open source taalmodellen belichamen het ideaal van kennis als een publiek goed. Door de toegang tot deze geavanceerde technologieën te democratiseren, kunnen we een omgeving creëren waarin iedereen, ongeacht achtergrond of financiële middelen, kan bijdragen aan en profiteren van technologische vooruitgang.

Transparantie en Vertrouwen:

Openheid in de ontwikkeling van taalmodellen bevordert transparantie, wat essentieel is voor het opbouwen van vertrouwen tussen technologieproducenten en gebruikers. Transparantie stelt onderzoekers en het publiek in staat de werking en mogelijke vooroordelen van een model te onderzoeken, wat leidt tot meer verantwoorde en ethisch verantwoorde AI.

Collectieve Innovatie en Vooruitgang:

Open source modellen stimuleren samenwerking en collectieve inspanningen in onderzoek en ontwikkeling. Door voort te bouwen op elkaars werk, kan de wetenschappelijke gemeenschap sneller innoveren, waardoor de ontwikkeling van taalmodellen wordt versneld en de vruchten van deze vooruitgang breed gedeeld worden.

Bevordering van Ethiek en Verantwoordelijkheid:

Door taalmodellen open source te maken, kunnen ethische overwegingen en verantwoordelijkheden gedeeld worden binnen een gemeenschap. Dit collectieve toezicht kan helpen bij het identificeren en corrigeren van ethische problemen, zoals vooroordelen en discriminatie in AI-modellen.

Argumenten Tegen Open Source Taalmodellen:

Veiligheidsrisico’s en Misbruik:

De toegankelijkheid van open source taalmodellen kan leiden tot misbruik, waarbij kwaadwillenden de technologie kunnen gebruiken voor schadelijke doeleinden, zoals het verspreiden van desinformatie, cyberaanvallen of het creëren van overtuigende phishing-content.

Kwaliteitscontrole en Standaardisatie:

Zonder een centrale autoriteit die toezicht houdt op de ontwikkeling en implementatie, kunnen open source projecten variëren in kwaliteit en effectiviteit. Dit kan leiden tot een wildgroei aan modellen met uiteenlopende niveaus van betrouwbaarheid en prestaties.

Intellectueel Eigendom en Commerciële Belangen:

Bedrijven en onderzoekers die aanzienlijke middelen investeren in de ontwikkeling van taalmodellen kunnen bezorgd zijn over het beschermen van hun intellectuele eigendom. Open source kan deze belangen ondermijnen, wat kan leiden tot minder investeringen en innovatie op de lange termijn.

Expertise en Toegankelijkheid:

Hoewel open source de toegang tot technologie verbreedt, vereist het effectief gebruik en bijdragen aan deze modellen vaak gespecialiseerde kennis. Dit kan leiden tot een kloof waarbij alleen individuen of organisaties met de nodige expertise en middelen volledig kunnen profiteren van open source modellen.

In het debat over open source taalmodellen is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de idealen van openheid en samenwerking en de praktische zorgen rond veiligheid, kwaliteit en eigendomsrechten. Dit vraagt om een doordachte benadering die de voordelen maximaliseert terwijl de risico’s worden geminimaliseerd.

Lees meer blogposts van FortyTwoAI

Ook aan de slag met AI?

FortyTwoAI helpt je op weg om de stap te zetten!

Of het gaat om de eerste stap of om een verdiepinsslag te maken, FortyTwoAI is jouw aanspreekpunt om AI in jouw bedrijf te introduceren. Laten we wel wezen, AI is here to stay dus laten we dan meteen eruit halen wat erin zit!